Inicio -> Que é o Rexistro Electrónico

Que é o Rexistro Electrónico

 

No Rexistro electrónico pode presentar escritos e solicitudes dirixidos a Deputación Provincial de Ourense. Para utilizar o Rexistro Electrónico é necesario dispoñer dun DNI Electrónico ou outro certificado digital recoñecido incluído na lista de Certificados admitidos. Ademais pode realizar unha comprobación dos requisitos técnicos necesarios para realizar esta xestión.

Seleccione o trámite que desexa realizar e comprobe () que el mismo puede presentarse a través del Registro electrónico. que o mesmo pode presentarse a través do Rexistro electrónico. Cumprimente os datos solicitados no formulario e anexe a documentación que se requira acompañar á solicitude para que o Deputación poida iniciar a xestión coa maior celeridad. Unha vez realizado o trámite se expedirá o correspondente justificante de presentación que poderá descargar e/ou imprimir.

O rexistro electrónico está operativo as 24 horas do día, durante todos os días do ano, excepto as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas que se informarán no apartado de "Interrupcións de Servizo".

Rexistro Electrónico do Deputación rexerase, a efectos de cómputo de prazos, pola data e a hora oficial da Sé Electrónica. Aos efectos de cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que se refire a cumprimento de prazos polos interesados, actuarase no seguinte sentido:

  • A data e hora de referencia serán os vigentes no momento da recepción ou saída da correspondente solicitude, escrito ou comunicación, en ou desde o sistema de información que dea soporte ao Rexistro Electrónico.
  • A entrada de solicitudes, escritos e ou/comunicacións recibidas en días inhábiles entenderanse efectuadas na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. A estes efectos, constará no asento de entrada correspondente a data e hora en que efectivamente recibiuse a solicitude, escrito ou comunicación presentada pero indicarase na mensaxe de confirmación as cero horas e un minuto do seguinte día hábil.
  • Considéranse días inhábiles, a efectos do Rexistro Electrónico da Administración Municipal, os establecidos como días festivos no calendario oficial de festas laborais da Comunidade Autónoma e de festas locais deste Municipio. Este calendario está publicado na sé electrónica no apartado "Calendario de días inhábiles".

 

 

Servizos relacionados