Inicio -> Sobre a Sede -> Carta de servizos electrónicos

Validación do Certificado de Selo Electrónico

Segundo establece o artigo 6.1 d) do Real Decreto 1671/2009, do 6 de novembro de 2009 polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, do 22 de xuño de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, toda sede electrónica dispoñerá dun sistema de verificación dos certificados de selo de órgano, que estará accesible de forma directa e gratuíta.

Para iso, o Ministerio da Presidencia ofrece a plataforma REDE SARA, a través da cal poderá verificar a validez do certificado de selo de órgano da Deputación de Ourense, de forma directa e gratuíta.

Os certificados de selo de órgano teñen a utilidade de asegurar que as actuacións automatizadas son asinadas pola Deputación de Ourense.

Acceso ao servizo: VALIDe - Validación de certificados e sinaturas